ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A. Offerte, overeenkomst en bevestiging.

1. Algemeen
Alle hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Dilito Europe bvba en de opdrachtgever/klant. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien, en voor zover, die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes
Mondelinge offertes zijn slechts vrijblijvend. Schriftelijke offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden zoals een stijging van de grondstofprijzen met meer dan 5%. Prijswijzigingen zijn tevens van toepassing bij extreme koerswijzigingen van de dollar t.o.v. de Euro. Iedere offerte is slechts geldig voor één maand.


3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Dilito Europe bvba wordt bevestigd, en als daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.
Mondelinge afspraken en bedingen van de opdrachtgever, binden Dilito Europe bvba eerst nadat deze schriftelijk door Dilito Europe bvba zijn bevestigd.


B. De uitvoering van de overeenkomst

4. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Dilito Europe bvba mogelijk te maken, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, afmetingen, aantallen en/of benodigde materialen.
Eventueel in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerde lichtstudies zijn louter informatief.


5. Ontwerp
Alvorens tot productie of levering wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste ontwerp te controleren en goed te keuren.


6. Termijn van levering
Een door Dilito Europe bvba opgegeven termijn voor levering van producten/diensten is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Dilito Europe bvba kan nooit in gebreke gesteld worden voor laattijdige leveringen.C. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

7. Auteursrecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Dilito Europe bvba. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Dilito Europe bvba en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Dilito Europe bvba.

8. Naamsvermelding
Dilito Europe bvba is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam/logo Dilito Europe bvba openbaar te maken of te verveelvoudigen.


9. Eigendom bij Dilito Europe bvba
Zolang geen nadere afspraken werden gemaakt tussen Dilito Europe bvba en de opdrachtgever met betrekking tot de overdracht van de eigendomsrecht op de door Dilito Europe bvba aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals ontwerpen, prototypes demo materialen e.d., blijven deze eigendom van Dilito Europe bvba. Misbruik hiervan kan gerechtelijk vervolgd worden.


10. Eigen promotie
Zolang hiervoor geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Dilito Europe bvba de vrijheid om het ontwerp of uitvoering met haar producten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.D. Betaling

11. Betalingsverplichting
Onze facturen zijn contant te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Iedere niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 10% rente en 5% administratiekosten met een minimum van 5,00€.

Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op te minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00€. Alle goederen waarvan de faktuur niet werd voldaan binnen de gestelde termijn blijven eigendom van Dilito Europe bvba tot het volledige bedrag werd betaald. Dilito Europe bvba behoudt zich het recht om bij niet betaling van een faktuur de goederen terug te eisen.

12. Vervaldagen
Het langer dan een maand onbetaald blijven van een vervallen factuur maakt dat andere nog niet vervallen facturen direct inbaar worden en dat geen nieuwe leveringen zullen gebeuren vooraleer de vervallen facturen volledig vereffend zijn, tenzij met contante betaling.

13. Periodieke betalingen
Dilito Europe bvba heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

14. Betalingsvoorschotten
Bij grotere bestellingen kunnen voorschotten gevraagd worden. Bij bestellingen groter dan 1000,- € wordt er een voorschot gevraag van 30%, bij bestellingen groter dan 2000,-€ wordt er een voorschot gevraagd van 50%. Een opdracht wordt in deze gevallen slechts gestart na ontvangst van dat afgesproken voorschot.

15.Leveringen
Nieuwe leveringen van goederen gebeuren enkel contant indien niet alle vervallen fakturen werden voldaan.


E. Herroepen en beëindigen opdracht

16. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze de volledige faktuurwaarde die Dilito Europe bvba zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Onder bijkomende kosten vallen alle kosten die Dilito Europe bvba bij een project gemaakt heeft, zelfs zij die door Dilito Europe bvba nog niet betaald werden maarDilito Europe bvba reeds een bestelling heeft geplaatst bij derde partijen. 

17. Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van omstandigheden buiten zijn wil, waardoor van Dilito Europe bvba redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Dilito Europe bvba het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
Elementen van overmacht zijn o.a. stakingen, oproer, tekorten, stormweer en andere bijzondere weersomstandigheden.


18. Aansprakelijkheid
Dilito Europe bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een tekst, een studie of een ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.
Dilito Europe bvba kan enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van een product op zich. Alle hieruit voortvloeiende ongemakken en of problemen vallen buiten Dilito Europe's aansprakelijkheid.
Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant.


19. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Dilito Europe bvba voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag dat Dilito Europe bvba toekomt.


20. Garantie geleverde materialen
De standaard garantie op al onze producten bedraagt twee jaar met uitzondering van de producten waar een afwijking op wordt aangegeven. In dat geval staat deze garantieperiode apart vermeld bij de betrokken productbeschrijvingen.
Een defect product kan slechts onder garantie worden vervangen, nadat het defecte product ook effectief werd terugbezorgd aan Dilito Europe bvba. Indien een vervanging werd doorgegeven door Dilito Europe bvba, en het defecte product werd niet binnen een termijn van dertig dagen terugbezorgd, behoudt Dilito Europe bvba zich het recht om het geleverde product alsnog te faktureren.


F. Garantie vervangingen

21. Algemeen
Defecte producten binnen de garantie periode worden vervangen indien de defecte producten ook effectief worden terugbezorgd. Indien de defecte producten niet binnen 14 dagen na verzending van een nieuw product aan ons werden terugbezorgd, worden ze alsnog gefaktureerd.

Voor eindereeks produkten kan, in geval van defect, geen exacte garantievervanging meer geleverd worden.In dat geval kan het gefaktureerde bedrag in mindering worden gebracht bij de aankoop van een ander produkt.

In geen geval kan het bedrag worden terug betaald.


G. Overige bepalingen

22. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Dilito Europe bvba niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Dilito Europe bvba de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden
schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

23. Belgisch recht
Op de overeenkomst tussen Dilito Europe bvba en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting, zelfs in geval van tegen- of tussenvordering, oproeping in vrijwaring of indien er verscheidene verweerders zijn.


24. Verantwoordelijkheid
Het plaatsen van producten met of zonder toelatingsvergunning gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant.


25. Stormschade
Dilito Europe bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit storm. Onder storm wordt verstaan windsnelheden boven de 75km/u.


26. Opmerkingen
Alle op- of aanmerkingen betreffende door Dilito Europe bvba uitgevoerde werken dienen binnen de 7 dagen aangetekend betekend te worden.